Samarbeidsutvalg

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html

Representantene i samarbeidsutvalget velges for 1 år av gangen. Det er ønskelig at det er en av foreldrerepresentantene som er leder for samarbeidsutvalget. Hvor aktivt et samarbeidsutvalg er, avhenger i stor grad av foreldrenes engasjement i forhold til å ta opp aktuelle saker til diskusjon. I utgangspunktet setter vi derfor av 2 møter, 1 om høsten og 1 om våren. Årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet skal fastsettes av samarbeidsutvalget.

Foreldrenes representanter for barnehageåret 2017/18:

Leder; Carina Hansen (avd Grønland) carinahan@gmail.com

Nestleder; Eirik A. E. Stavem (avd Nordis) eistav@gmail.com

Vara; Veronika Brezova (avd Sibir) veronika.brezova@gmail.com

Vara; Ann Christin Ese (avd Atlantis) ann.christin.ese@gmail.com